PODMIENKY POUŽÍVANIA

OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Portálu sa riadia týmito podmienkami používania:

1 Definícia

1.1 V týchto podmienkach používania:
1.1.1 „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť COPYANA, s. r. o., IČO: 52 876 047, so sídlom na adrese Doležalova 15, 821 04 Bratislava.
1.1.2 „Portál“ znamená internetovú web stránku s názvom doménového mena elisee.sk, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí sprostredkovanie online obsahu, a ktorá je dostupná na internetovej doméne https://www.elisee.sk.
1.1.3 „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo Podmienky používania.
1.1.4 „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Portálu Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
1.1.5 „Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Portálu za podmienok uvedených v týchto VOP.
1.1.6 „Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa tento Portál.
1.1.7 „Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Portálu, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
1.1.8 „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Portálu pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Portálu a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Portálom.

2 Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Portálu

2.1 Prístup a používanie Portálu sa riadi týmito VOP. Vstupom a akýmkoľvek používaním Portálu, Užívateľ vyjadruje výslovný súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom používať Portál, ak nesúhlasí s týmito VOP.
2.2 Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.

3 Používanie Portálu

3.1 Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Portálu, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
3.2 Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu bezodplatne.
3.3 Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
3.4 Užívateľ nesmie zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
3.5 Užívateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Portálu.
3.6 Akékoľvek finančné plnenia realizované prostredníctvom Portálu alebo prostredníctvom platobnej brány prepojenej s Portálom, sa považuje za zaplatené pripísaním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
3.7 Prevádzkovateľ má právo Portál alebo jeho časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej domény, a to z akéhokoľvek dôvodu.
3.8 Užívateľ má právo na používanie Portálu za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej domény.
3.9 Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Portálu konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Portálu nevznikla žiadna škoda.

4 Databáza

4.1 Užívateľ nemá právo prostredníctvom Portálu strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažovať databázu spojenú s Portálom.
4.2 Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Portálu sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Portálu.
4.3 Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Portáli a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.

5 Osobné údaje a cookies

5.1 Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5.2 Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6 Zodpovednosť za škodu

6.1 Ustanovenia toho článku VOP sa nevzťahujú na spotrebiteľa.
6.2 Užívateľ sa týmto výslovne vzdáva práva na náhradu škody od Prevádzkovateľa neúmyslne alebo nie z hrubej nedbanlivosti spôsobenej Prevádzkovateľom porušením akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve v súvislosti s plnením Zmluvy alebo v týchto VOP.

7 Zmena VOP

7.1 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
7.2 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Portálu. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
7.3 V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predĺženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.

8 Povinné informácie pre spotrebiteľa

8.1 Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
8.2 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
8.2.1 Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
8.2.2 Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je magazin@elisee.sk;
8.2.3 Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Portáli;
8.2.4 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Portálu;
8.2.5 Užívateľovi nevznikajú náklady na dodanie;
8.2.6 K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač;
8.2.7 Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 30 dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
8.2.8 Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na diaľku.
8.2.9 Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto VOP sú uložené v databáze Portálu a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom Užívateľského účtu.
8.2.10 Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
8.2.11 Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Portálu a tam kde to Portál neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Portáli;
8.2.12 Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
8.2.13 Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
8.2.14 Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Portáli sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Portálu, ktoré mal Portál v dobe jeho sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
8.2.15 Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
8.2.16 Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

9 Rozhodné právo

9.1 Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.2 Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

10 Účinnosť

10.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.06.2023.


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM SÚBOROV COOKIES (Príloha č. 1)

1 Čo sú súbory cookies

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našeho internetového portálu a prispôsobenie jeho obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.

2 Druhy súborov cookies

Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú. Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite náš internetový portál. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť náš internetový portál Vašim potrebám.

3 Využívanie súborov cookies

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že náš internetový portál využíva pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame. Tento súhlas je udelený na dobu maximálne 6 mesiacov.

Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

4 Účel použitia súborov cookies

K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš portál používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len pre účely stanovených vo VOP.


SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (Príloha č. 2)

Ja, ako Užívateľ internetovej aplikácie s názvom elisee.sk dostupnej v sieti Internet z internetovej domény https://www.elisee.sk, týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých Prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť COPYANA, s. r. o., IČO: 52 876 047, so sídlom na adrese Doležalova 15, 821 04 Bratislava (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre Prevádzkovateľa spracované: prevádzkovateľom; akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa; akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa.

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú alebo do písomného odvolania Užívateľom elektronicky na e-malovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v týchto VOP. Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa; marketingové účely; poskytovanie osobných údajov tretím stranám; zaradenie osobných údajov do databázy.

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom: automatizovane prostredníctvom počítačov, počítačových programov a v písomnej podobe.

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením (použitím) vyššie popísaného internetového portálu.